Nasi sponsorzy

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Statut PWOPR w Radomsku

STATUT POWIATOWEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMSKU

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ l.

1. Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku zwane dalej Powiatowym WOPR, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
2. Powiatowy WOPR zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością.
3. Powiatowe WOPR, działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2.

1.Terenem działania Powiatowego WOPR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2.Siedzibą Powiatowego WOPR jest miasto Radomsko.
3.Powiatowe WOPR powołuje i rozwiązuje drużyny WOPR będące jednostkami Powiatowego WOPR i prowadzi ich ewidencję.
4. Powiatowe WOPR może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
5. Powiatowy WOPR może tworzyć jednostki organizacyjne w postaci drużyn WOPR działających na określonym akwenie lub terenie oraz drużyn wyspecjalizowanych w zakresie określonego rodzaju ratownictwa wodnego zrzeszającą co najmniej 5 członków zwyczajnych.
6. Drużyny WOPR są jednostkami organizacyjnymi Powiatowego WOPR i podlegają bezpośrednio Zarządowi Powiatowego WOPR. Regulaminy funkcjonowania drużyn Powiatowego WOPR uchwala Zarząd Powiatowego WOPR.

§ 3.

1. Powiatowe WOPR używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Powiatowe WOPR ma prawo do posiadania sztandaru organizacyjnego.
3. Powiatowe WOPR używa odznak i znaków ustalonych przez Zarząd Główny WOPR.

§ 4.

1.Powiatowe WOPR do prowadzenia swoich spraw może utworzyć biuro Zarządu Powiatowego WOPR.
2.Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Powiatowego WOPR.

§ 5.

2.Powiatowe WOPR opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu członków oraz społecznej pracy działaczy.
3.Powiatowe WOPR może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział II

Cele i zasady działania.

§ 6.

Celem Powiatowego WOPR jest czuwanie nad bezpieczeństwem życia ludzkiego nad wodami, a w szczególności:
a) Pobudzanie, popieranie i rozwijanie wszelkiej inicjatywy zmierzającej do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa życia ludzkiego nad wodami i na wodach.
b) Zwiększenie udziału społeczeństwa w ratowaniu tonących i upowszechnianiu nauki oraz umiejętności pływania.
c) Niesienie bezpośredniej pomocy osobom znajdującym się nad wodą lub w wodzie.
d) Poprawa infrastruktury związanej z bezpieczeństwem osób przebywających nad wodą.
e) Inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z innymi organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą lub w wodzie.
f) Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury związanej z bezpieczeństwem osób nad wodą lub w wodzie.
g) Koordynacja działań promocyjnych związanych z bezpieczeństwem osób i ratownictwem wodnym.

§ 7.

Powiatowe WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Pozyskiwanie różnego rodzaju funduszy, dotacji na realizację celów statutowych.
2. Opracowanie rocznych kalendarzy imprez promujących działania Powiatowego WOPR oraz ratownictwem wodnym i sportami wodnymi.
3. Udział w targach oraz imprezach krajowych i zagranicznych związanych z ratownictwem i sportami wodnymi.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i promocyjnej.
5. Organizowanie spotkań, konkursów, szkoleń i konferencji.
6. Zawieranie porozumień o wspólnej promocji z innymi organizacjami i podmiotami, krajowymi i zagranicznymi.
7. Udział w tworzeniu polityki regionalnej w zakresie bezpieczeństwa nad wodami i w wodzie oraz opiniowanie wniosków w tym zakresie.
8. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie ratownictwa wodnego.
9. Prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia liczby nieszczęśliwych wypadków nad wodami i na wodzie.
10. Prowadzenie działalności na rzecz upowszechnienia i umiejętności pływania.
11. Prowadzenie egzaminów oraz wydawanie dokumentów i odznak potwierdzających umiejętność pływania.
12. Propagowanie znajomości i konieczności przestrzegania przepisów obowiązujących nad wodami i obiektach przywodnych oraz prowadzenie kontroli przestrzegania tych przepisów.
13. Prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa życia ludzkiego nad wodami i na wodzie oraz inicjowanie niezbędnych prac naukowych i badawczych w tym zakresie.
14. Prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego, organizowanie służby ratowniczej oraz współdziałania w tym zakresie z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami zainteresowanymi sprawami bezpieczeństwa nad wodami i na wodzie,
15. Współdziałanie z zakładami produkującymi wodny sprzęt ratowniczy.
16. Prowadzenie działalności wychowawczej zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu moralnego, etycznego i kwalifikacji w zakresie ratownictwa wodnego.
17. Popieranie wynalazczości, racjonalizatorstwa oraz produkcji w zakresie taboru i sprzętu ratunkowego zwiększającego bezpieczeństwo na wodach i prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie. 18. Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa na wodach.
19. Dokonywanie przeglądów i wydawanie zaświadczeń bezpieczeństwa kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni i innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi;
20. Wydawanie ekspertyz i opinii z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym;
21. Współdziałanie z administracją publiczną i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym i porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną i środowiska wodnego.
22. Organizację, kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych.
23. Udział lub prowadzenie akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach.
24. Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej nad wodami.
25. Prowadzenie przedsięwzięć prewencyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych, ochrony środowiska.
26. Świadczenie usług z zakresu ratownictwa.
27. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów.

Rozdział III

Członkowie Powiatowego WOPR - ich prawa i obowiązki

§ 8.

1. Członkami Powiatowego WOPR mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Powiatowego WOPR dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2. Prawa i obowiązki, wynikające z członkostwa w Powiatowym WOPR, członek może realizować osobiście lub przez przedstawiciela, który w granicach umocowania działa w jego imieniu.

§ 9.

Członkiem zwyczajnym Powiatowego WOPR może zostać każda osoba fizyczna lub osoba małoletnia w wieku od 16 do 18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego, która:
a) posiada zdolność do czynności prawnych,
b) nie jest pozbawiona praw publicznych,
c) akceptuje statut WOPR,
d) zgłosiła swój akces do Powiatowego WOPR na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10.

1. Członek zwyczajny Powiatowego WOPR ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego z zastrzeżeniem ust. 2;
b) uczestniczenia w przedsięwzięciach Powiatowego WOPR;
c) zgłaszania wniosków do władz Powiatowego WOPR;
d) otrzymywania od władz Powiatowego WOPR pomocy w realizacji zadań statutowych;
e) używania odznak, znaków i bandery zgodnie z uchwałami władz Powiatowego WOPR;
f) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i decyzji władz Powiatowego WOPR.
2. Członkom zwyczajnym będącymi osobami małoletnimi lub małoletnim nie przysługuje prawo czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 11.

1.Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał, postanowień i regulaminów władz Powiatowych WOPR,
b) branie czynnego udziału w realizacji zadań statutowych,
c) opłacanie składek członkowskich.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która:
a) popiera działalność powiatowego WOPR,
b) uznaje Statut Powiatowego WOPR,
c) udziela pomocy lub zadeklarowała pomoc na rzecz na rzecz Powiatowego WOPR,
d) została przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający działa w Powiatowym WOPR za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma wszelkie prawa przewidziane w § 10, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13.

1. Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów statutowych Powiatowego WOPR.
2. Prezesem Honorowym Powiatowego WOPR może zostać osoba, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego WOPR przez okres co najmniej 5 lat, wniosła wybitny wkład w rozwój ratownictwa wodnego lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Powiatowego WOPR.
3. Członkowstwo Honorowe Powiatowego WOPR oraz Tytuł Prezesa Honorowego Powiatowego WOPR nadaje Zjazd Powiatowego WOPR zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu Powiatowego WOPR.
4. Członkom Honorowym i Prezesom Honorowym Powiatowego WOPR przysługują prawa członka zwyczajnego oraz obowiązki określone z § 11 z wyłączeniem obowiązku płacenia składek członkowskich.
5. Prezes Honorowy Powiatowego WOPR ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Powiatowego WOPR.

§ 14.

1.Członkostwo w Powiatowym WOPR ustaje na skutek:
a) skreślenia na podstawie dobrowolnego pisemnego wystąpienia członka,
b) skreślenia na skutek śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
c) skreślenia z listy członków na skutek zaległych składek członkowskich przez okres co najmniej 24 miesięcy od końca roku kalendarzowego, za który nastąpiła zaległość,
d) skreślenia z listy członków w związku z niewywiązywaniem się przez członka wspierającego z deklaracji na rzecz Powiatowego WOPR przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
e) skreślenia na skutek niebrania udziału w realizacji zadań statutowych - przez okres co najmniej 24 miesięcy,
f) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadkach naruszenia statutu Powiatowego WOPR, innych przepisów prawnych oraz działania na szkodę Powiatowego WOPR.
2. Uchwałę w sprawie skreśleń członków podejmuje Zarząd Powiatowego WOPR.
3. Członkostwa Honorowego Powiatowego WOPR i Tytułu Prezesa Honorowego Stołecznego WOPR może pozbawić Zjazd Powiatowego WOPR na wniosek Zarządu Powiatowego WOPR lub Sądu Koleżeńskiego większością 2/3 głosów. Od decyzji Zjazdu nie przysługuje prawo do odwołania.
4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c - e Zarząd Powiatowego WOPR, a w przypadkach wykluczenia na podstawie ust. 1 pkt f Sąd Koleżeński zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę oraz wskazując jednocześnie organ do wniesienia i termin złożenia odwołania.
5. Uchwały w sprawach określonych ust. 1 pkt c - e, z wyjątkiem uchwały podjętej przez Zjazd Powiatowego WOPR, mogą być zaskarżone do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty ich doręczenia. Zaskarżenie powinno zawierać uzasadnienie.
6. Decyzja Sądu Koleżeńskiego w sprawie skreślenia z członkowstwa podjęta na skutek zaskarżenia jest ostateczna.
7. Przywrócenie członkostwa, stopni i uprawnień WOPR, utraconych na podstawie ust. 1 pkt. c i d następuje na podstawie uchwały Zarządu Powiatowego WOPR po uregulowaniu zaległości.
8. Tryb i zasady przywracania członkostwa Powiatowego WOPR określa regulamin uchwalony przez Zarząd Powiatowego WOPR

Rozdział IV

Władze Powiatowego WOPR

§ 15.

1. Najwyższą władzą Powiatowego WOPR jest Zjazd Powiatowego WOPR.
2. Pozostałymi władzami Powiatowego WOPR są:
a) Zarząd Powiatowego WOPR.
b) Komisja Rewizyjna.
c) Sąd Koleżeński.
3. Kadencja władz Powiatowego WOPR, o których mowa w ust. 2 trwa 5 lat i upływa z terminem kolejnego Powiatowego Zjazdu WOPR.
4 W przypadku powstania wakatu w czasie kadencji uzupełnienie składu władz Powiatowego WOPR, o których mowa w ust. 2, może nastąpić w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:
a) do Zarządu Powiatowego WOPR - jednomyślnie decyzją Zarządu,
b) do Komisji Rewizyjnej - jednomyślnie decyzją Komisji,
c) do Sądu Koleżeńskiego - jednomyślną decyzją Sądu Koleżeńskiego spośród członków wskazanych przez Zarząd Powiatowego WOPR.
5. Ilość osób dokooptowanych do władz Powiatowego WOPR w trybie opisanym w ust. 4 nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru.

§ 16.

Zjazd Powiatowego WOPR

1. Wybór władz, o których mowa w § 15 ust. 2, odbywa się spośród członków Powiatowego WOPR, w głosowaniu tajnym lub jawnym - w zależności od uchwały Zjazdu - bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym nie ogranicza się ilości podawanych kandydatur.
2. Uchwały władz Powiatowego WOPR, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków tych władz uprawnionych do głosowania.
3. Zjazd Powiatowego WOPR odbywa się co 1 rok w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Powiatowego WOPR.
4. W Zjeździe Powiatowego WOPR mają prawo wziąć udział wszyscy członkowie oraz przedstawiciele członków wspierających Powiatowego WOPR.
5. Prawo do głosowania podczas Zjazdu Powiatowego WOPR przysługuje członkom Powiatowego WOPR, którzy nie zalegają ze zobowiązaniami wobec Powiatowego WOPR.
6. W Zjeździe Powiatowego WOPR mogą brać udział osoby zaproszone przez Zarząd Powiatowego WOPR.
7. W okresie najpóźniej 30-stu dni od ustania kadencji Władz Powiatowego WOPR, Prezes ustępującego Zarządu zobowiązany jest zwołać Zjazd Zwyczajny w celu wybrania nowych Władz Powiatowego WOPR. Projekt porządku obrad i regulaminu Zjazdu Powiatowego WOPR przedstawia ustępujący Zarząd Powiatowego WOPR.
8. W razie nie dopełnienia przez Prezesa Powiatowego WOPR obowiązku zwołania Zjazdu Powiatowego WOPR, obowiązek zwołania Zjazdu w terminie 21 dni od terminu, o którym mowa w ust. 7, ciąży na Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
9. Pracami Zjazdu Powiatowego WOPR kieruje Prezydium Zjazdu wybrane spośród obecnych na Zjeździe członków Powiatowego WOPR złożone co najmniej z 3 osób: Przewodniczącego, Sekretarza i członka. Do czasu wybory Prezydium pracami Zjazdu kieruje Prezes Zarządu.
10. Prace Zjazdu Powiatowego WOPR przebiegaj zgodnie z Regulaminem Zjazdu przyjętym bezpośrednio po wyborze Prezydium. Projekt Regulamin przygotowuje Zarząd Powiatowego WOPR.

§ 17.

1. Do kompetencji Zjazdu Powiatowego WOPR w szczególności należy:
a) uchwalenie statutu Powiatowego WOPR i jego zmian,
b) uchwalenie kierunków i programu działania Powiatowego WOPR,
c) rozpatrywanie i ocena działalności Powiatowego WOPR i jego władz,
d) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Powiatowego WOPR, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
e) wybór Prezesa spośród członków zwyczajnych Powiatowego WOPR,
f) wybór pozostałych władz Powiatowego WOPR spośród członków Powiatowego WOPR,
g) odwołanie władz Powiatowego WOPR wskazanych w § 15 ust.2,
h) wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki WOPR,
i) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Powiatowego WOPR,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Powiatowego WOPR,
k) nadawanie członkostwa honorowego i tytułu Honorowego Prezesa Powiatowego WOPR,
l) rozpatrywanie wniosków o darowanie kar orzeczonych lub utrzymanych w mocy przez Sąd Koleżeński,
m) wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego do Zjazdu Wojewódzkiego WOPR,
n) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których statut nie określa właściwości innych władz Powiatowego WOPR,
o) zatwierdzanie decyzji Zarządu Powiatowego WOPR w sprawie wstąpienia lub wystąpienia do innych organizacji i stowarzyszeń,
p) rozwiązanie Powiatowego WOPR i przeznaczenie majątku Powiatowego WOPR.
2. Zjazd Powiatowego WOPR w czasie jego trwania może przejąć kompetencje innych władz Powiatowego WOPR.
3. Odwołanie władz, o którym mowa w ust. 1 pkt g może nastąpić na wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania zgromadzonych na Zjeździe w przypadku:
a) nie wykonywania przez te władze przyjętych lub wskazanych w Statucie obowiązków,
b) podejmowania przez te władze działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub statutem,
c) podejmowania przez te władze działań na szkodę Powiatowego WOPR,
d) w inny sposób zawiodły zaufanie członków Powiatowego WOPR.

§ 18.

1. Zjazd Powiatowego WOPR może być zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Nadzwyczajny Zjazd Powiatowego WOPR zwołany jest na podstawie:
a) uchwały Zarządu Powiatowego WOPR,
b) na żądanie co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Powiatowego WOPR,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Powiatowego WOPR.
3.Nadzwyczajny Zjazd Powiatowego WOPR winien być zwołany najpóźniej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt b i c i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

4. O terminie Zjazdu członkowie Powiatowego WOPR winni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia listownie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
5. W Zjeździe winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku mniejszej liczby uprawnionych do głosowania obecnych na Zjeździe w wyznaczonym terminie, wyznacza się drugi termin po upływie co najmniej 30 minut od terminu pierwszego, a uchwały podjęte przez Zjazd odbywający się w drugim terminie są wiążące bez względu na ilość uczestniczących w nim członków.
§ 19.

Zarząd Powiatowego WOPR

1. W okresie pomiędzy Zjazdami Powiatowego WOPR pracami Powiatowego WOPR kieruje Zarząd Powiatowego WOPR.
2. Zarząd Powiatowego WOPR składa się z Prezesa oraz od 4 do 8 członków.
3. Pracami Zarządu Powiatowego WOPR kieruje Prezes.
4. Zarząd Powiatowego WOPR wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika o ile Zarząd Powiatowego WOPR nie postanowi inaczej.
5. Posiedzenie Zarządu Powiatowego WOPR zwołuje Prezes lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jak raz na kwartał, a także na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
6. Członek Zarządu Powiatowego WOPR może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jego składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Powiatowego WOPR.
7. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu Powiatowego WOPR podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
8. Odwołany lub zawieszony członek Zarządu Powiatowego WOPR ma prawo odwołać się Zjazdu Powiatowego WOPR w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
9. Zasady pracy Zarządu Powiatowego WOPR określa regulamin przyjęty uchwałą Zarządu.

§ 20.

1. Do kompetencji Zarządu Powiatowego WOPR należy w szczególności:
a) realizowanie uchwał i wytycznych Zjazdu Powiatowego WOPR,
b) ustalanie planów działania,
c) powoływanie i rozwiązywanie drużyn, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz uchwalanie regulaminu ich działalności,
d) powoływanie komisji do opracowania różnych zagadnień dotyczących działalności Powiatowego WOPR,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Powiatowego WOPR,
f) ustalenie szczegółowych zasad wyboru delegatów i przedstawicieli na Zjazd Wojewódzki WOPR,
g) zwołanie Zjazdu Powiatowego WOPR lub Nadzwyczajnego Zjazdu Powiatowego WOPR,
h) zaciąganie zobowiązań w imieniu Powiatowego WOPR,
i) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
j) rozpatrywanie decyzji w sprawach nagród i wyróżnień,
k) powoływanie Biura Zarządu Powiatowego WOPR oraz uchwalanie jego regulaminu pracy,
l) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Powiatowego WOPR,
m) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Powiatowego WOPR z zastrzeżeniem wynikającym z § 25 ust. 1 pkt. 2,
n) podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia lub wykluczenia członków Powiatowego WOPR lub ponownego ich przyjęcia,
o) wnioskowanie o odznaczenia członków do Zarządu Wojewódzkiego WOPR,
p) podejmowanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu z Wojewódzkiego WOPR lub innych organizacji i stowarzyszeń,
q) uchwalanie regulaminów określających szczegółowe zasady funkcjonowania Powiatowego WOPR, przyznawania stopni, odznak i uprawnień,
r) czasowe zwolnienie członka Powiatowego WOPR z obowiązku płacenia składki członkowskiej,
s) powołanie pełniącego obowiązki Prezesa Powiatowego WOPR, w przypadku śmierci lub ustąpienia Prezesa WOPR w trakcie kadencji.
2. Zarząd może:
a) wyróżnić osoby fizyczne i prawne nie będące członkami Powiatowego WOPR, które w sposób szczególny przyczyniły sie do realizacji celów statutowych Powiatowego WOPR;
b) wyróżnić członka Powiatowego WOPR, który w sposób szczególnie aktywny realizuje obowiązki członka Powiatowego WOPR nagrodą w postaci: pochwały, wyróżnienia, nagrody rzeczowej lub pieniężnej.

§ 21.

1. W przypadku śmierci lub ustąpienia Prezesa Powiatowego WOPR do czasu zwołania posiedzenia Zarządu Powiatowego WOPR obowiązki Prezesa sprawuje Wiceprezes lub Wiceprezes od spraw organizacyjnych.
2. Wiceprezes do spraw organizacyjnych zwołuje posiedzenie Zarządu Powiatowego WOPR w terminie 30 dni od dnia śmierci lub ustąpienia Prezesa.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku zwołania posiedzenia Zarządu Powiatowego WOPR przez Wiceprezesa Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Zarządu Powiatowego WOPR w terminie 15 dni od dnia w którym upłynął termin, o którym mowa w ust 2 § 21.
4. Zarząd Powiatowego WOPR w drodze uchwały może powierzyć pełnienie obowiązków Prezesa, Wiceprezesowi lub zwołać Nadzwyczajny Zjazd Powiatowego WOPR w celu wyboru Prezesa.
5. Jeżeli Zarząd Powiatowego WOPR nie zadecyduje inaczej Wiceprezes, któremu Zarząd powierzył pełnienie obowiązków Prezesa, sprawuje powierzona mu funkcje do czasu zakończenia kadencji Zarządu.

§ 22.

1.Od decyzji Zarządu Powiatowego WOPR w sprawach skreślenia lub wykluczenia z listy członków przysługuje odwołanie w okresie 30 dni do Sądu Koleżeńskiego.
2.Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje wykonania decyzji.

§ 23.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Powiatowego WOPR.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5-ciu osób, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty uchwałą Komisji.
5. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Powiatowego WOPR.
6. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
7. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się Zjazdu Powiatowego WOPR w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24.

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Powiatowego WOPR ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
b) występowanie do Zarządu Powiatowego WOPR z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,
c) składanie sprawozdań Zjazdowi Powiatowego WOPR o stanie gospodarki oraz działalności Zarządu Powiatowego WOPR, także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Powiatowego WOPR,
d) wyznaczanie w przypadkach, o których mowa w § 29 ust. 2, spośród swojego składu członka reprezentującego Powiatowe WOPR.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.
3. Wyznaczanie reprezentującego Powiatowe WOPR, o którym mowa w ust. 1 pkt d następuje w drodze uchwały.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Powiatowego WOPR.

Sąd Koleżeński

§ 25.

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a) Rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków statutu, uchwał władz lub działania na szkodę Powiatowego WOPR.
b) Rozstrzyganie sporów między członkami Powiatowego WOPR w przypadku gdy jedna ze stron sporu wystąpi o to do Sądu,
c) Podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia z członkostwa Powiatowego WOPR na podstawie § 14 ust. 1 pkt f.
d) Rozstrzyganie zaskarżonych uchwał o skreśleniu z członkostwa Powiatowego WOPR podjętych przez Zarząd na podstawie § 14 ust. 1 ust. c - e,
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje, z zastrzeżeniem § 14 ust. 6, odwołanie do Zjazdu Powiatowego WOPR w terminie 30 dni od dnia dostarczenia członkowi Powiatowego WOPR rozstrzygnięcia Sądu.
3. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 26.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają z swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
2. Zasady pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin przyjęty uchwałą Sądu.
3. Członek Sądu Koleżeńskiego może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jego składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Powiatowego WOPR.
4. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Sądu Koleżeńskiego podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
5. Odwołany lub zawieszony członek Sądu Koleżeńskiego ma prawo odwołać się Zjazdu Powiatowego WOPR w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
6. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw, które jego dotyczą.

Rozdział V

Majątek i fundusze Powiatowego WOPR

§ 27.

1. Majątek Powiatowego WOPR stanowią:
a) ruchomości,
b) nieruchomości,
c) fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Powiatowego WOPR są:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z posiadanego majątku,
c) dotacje i subwencje,
d) nawiązki,
e) darowizny, zapisy i spadki przyjęte pod warunkiem, że nie naruszają niezależności i samorządności Powiatowego WOPR,
f) wpływy z działalności statutowej,
g) dochody z ofiarności publicznej,
3. Powiatowe WOPR prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z prawem.
4. Wszelkie uzyskane dochody Powiatowego WOPR przeznacza na realizację celów statutowych i nie mogą być one przeznaczone do podziału między członków.
5. Zasady opłacania składki, w tym zasady zwolnienia z obowiązku opłacania składki, o którym mowa w §20 ust. 1 pkt r, oraz wysokość składki członkowskiej określa w uchwale Zarząd Powiatowego WOPR.
6. Zasady gospodarki finansowej Powiatowego WOPR określa Zarząd Powiatowego WOPR.

§ 28.

1. W Powiatowym WOPR zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Powiatowego WOPR w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) Przekazywania majątku Powiatowego WOPR i oddziału na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) Wykorzystywania majątku Powiatowego WOPR na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Powiatowego WOPR;
d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Powiatowego WOPR, członkowie organów Powiatowego WOPR lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Powiatowe WOPR może prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
b) działalności wspomagającej rozwój techniki, oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
c) działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;
d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
e) turystyki, krajoznawstwa, ekologii i ochrony środowiska;
f) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
g) ratownictwa, ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk Żywiołowych w kraju i za granicą;
h) promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych
§ 29.

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Powiatowego WOPR wymagane są podpisy dwóch osób upoważnionych przez Zarząd Powiatowego WOPR, w tym Prezesa lub osoby go zastępującej.
2. W umowach między Powiatowym WOPR a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Powiatowy WOPR reprezentuje wskazany uchwałą Komisji Rewizyjnej członek tej Komisji.
3. Dla ważności umowy lub czynności prawnej, w skutek której Powiatowe WOPR nabywa prawa lub zaciąga zobowiązania potrzebna jest zgoda Zarządu podjęta zwykłą większością głosów.

§ 30.

1. Powiatowy WOPR gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31.

W stosunku do majątku Powiatowego WOPR wszelkie uszczuplenia wymagają Uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu oraz w obecności przedstawiciela Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Powiatowego WOPR

§ 32.

1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Powiatowego WOPR podejmuje Zjazd Powiatowego WOPR większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Powiatowego WOPR określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Powiatowego WOPR.
3. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Powiatowego WOPR Zjazd występuje do organu rejestrowego z wnioskiem o skreślenie Powiatowego WOPR w rejestrze.           
Copyright © 2012

Home | Historia | Zarząd | Zawody | Galeria zdjęć | Forum | Współpracujemy | Sponsorzy | Facebook | Kontakt

Design by AM grupa